اثر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا و کاربید سیلیسیم بر پایداری فیزیکی نسوزهای پایه منیزیتی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

10.22034/frj.2023.353490.1162

چکیده

چکیده:
در این مقاله اثر افزودن زیرکونیای پایدار شده با ایتریا و سیلیکون کارباید بر پایداری فیزیکی نسوزهای پایه منیزیتی (‏MgO‏) در برابر فولاد مذاب ارزیابی شد. به این منظور رسوب همزمان برای تولید پودرهای سرامیکی 2MgO-ZrO و 2-MgO-ZrO3O2Y پیش‌ساز انجام شد. سپس این ترکیبات با استفاده از روش‌های تحلیلی متنوعی از جمله پراش لیزر QELS (شبه الاستیک پراکندگی نور)، XRD، BET و SEM مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان پایداری آنها در برابر مذاب در کوره‌های ذوب فولاد بررسی شد. از روش ویکرز برای تعیین سختی سرامیک متخلخل حاصل از پودرهای سنتز شده استفاده شد. پودرهای نانومقیاس با سطح مشخصی که بیش از 60 متر مربع در گرم بود ایجاد شد. مشخص شد که افزایش سختی سرامیک‌ها با ادغام 3O2Y تسهیل می‌شود و همچنین با این عمل به تثبیت کل فاز بلور مکعبی کمک می‌گردد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Lee W. E. and Moore R.E., Evolution of in-situ refractories in the 20th century. J. Am. Ceram. Soc., 1998, 81, 1385–1410.
[2] Guo Z. Palco Q., Rigaud S. and, M., Bonding of cement clinker onto doloma-based refractories, J. Am. Ceram. Soc., 2005, 88, 1481–1487.
[3] Bray D.J., Toxicity of chromium compounds formed in refractories, Ceram. Bull., 1985, 64, 1012–1016.
[4] Driscoll M.O., Price temper steel market promise, Ind. Miner., 1994, 324, 35–49.
[5] Kingery W.D., Bowen H.K. and Uhlmann D.R., Introduction to ceramics. Wiley-Interscience, New York, 1975, 547.
[6] Zhu X., Sun Q. and Liao C., Effects of zircon on the structure and properties of MgO-CaO system material
(in Chin.). Refractories/Naihuo Cailiao (Eng. Transl.), 1995, 29(6), 320–323.
[7] Feng W. X., Niu J.G., He, H.M., Su S.H., Liu Y., Chen L.Y. and Liu H.K., Influence of MgO-CaO based spraying material and CaO based cover flux for tundish on steel cleanness. Kang T’ieh/Iron and Steel (China), 2002, 37, 25–27.
[8] Wei Y.W. and Li N., Refractories for clean steel making, Am. Ceram. Soc. Bull., 2002, 81, 32–35.
[9] Zhong X.C., Looking ahead-a new generation of high-performance refractory ceramics, Refractories/Naihuo Cailiao (China), 2003, 37, 1–10.
[10] Preface for JAIST International Symposium on Nano Technology 2005, Sci. Technol. Adv. Mater., 2006, 7229-7230.
[11] Garvie R.C., Goss M.F., Intrinsic size dependence of phase transformation temperature in Crystal arthropathies zirconia, J. Mat. Sci., 1986, 21, 1253-1257.
[12] Fue J.F., Virkar A.V., Fabrication, characterization, microstructural and mechanical properties of polycrystalline t-zirconia, J.Am. Ceram. Soc., 1990, 73, 3650-3657.
[13] Zhang Q., Wu H.Z., Chen Y.R., Liu W.X, Yuan Q.M., Thermal stability and microstructural development of fine grained (Y-Mg)-PSZ ceramics, J. Eur. Ceram. Soc., 1998, 18, 647-651.
[14] Abrahan I., Gritzner G., Mechanical properties of doped cubic zirconia ceramics, J. Mat. Sci. Lett., 1993, 12, 995-997.
[15] Sato T., Endo T., Shimada M., Hydrothermal corrosion magnesia partially-stabilized zirconia, J. Mat. Sci., 1991, 26, 1345-1350.
[16] Duh J., Hence H.T., Sintering, microstructure, hardness, fracture toughness and behavior of Y2O3-ZrO2-CeO, J. am.. Ceam. Soc., 71, 1998, 10, 813-819.
[17] C. S. Montross, Precipitation and bulk property behavior in into-magnesia-zirconia ternary system, Br. Ceram. Trans.J., 1991, 90, 175-178.
[18] Hannink R.H., Microstructural development of sub eutectoid aged MgO-ZrO2 alloys, J. Mat. Sci., 1983, 18, 457-470.