دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، خرداد 1401 (بهار و تابستان 1401) 
اثر نوع بوته در کوره VIM بر رسوبات 'γ و خواص تنش-گسیختگی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80

صفحه 3-8

10.22034/frj.2022.342625.1156

معصومه سیف اللهی؛ سعید کوهی فایق دهکردی؛ سیدمهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


تاثیر زمان برش مذاب توسط همزن مارپیچ عمودی بر رفتار پارگی گرم آلیاژ A206

صفحه 23-34

10.22034/frj.2023.388455.1174

محمد ملکوتی خواه؛ مصطفی علیزاده؛ محمد رضا نصر اصفهانی؛ محمد راعی دهقی