نقش باریم در تغییرات ساختاری، خواص مکانیکی و رفتار سایشی کامپوزیت Al-20Mg2Si

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر- مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا- قزوین

2 موسسه بین المللی فناوری مالزی-ژاپن

3 پسا دکترا، دانشگاه تکنولوژی مالزی

10.22034/frj.2023.350479.1158

چکیده

در این تحقیق تاثیر افزودن عنصر باریم با درصدهای مختلف 1/0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1% وزنی بر روی فازهای مختلف، خواص مکانیکی و مقاومت سایشی کامپوزیت Al-20Mg2Si مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان‌داد که افزودن 2/0% باریم موجب بهسازی ذرات Mg2Si اولیه شد. هرچند که با افزودن بیشتر این اثر از بین رفت. ذرات Mg2Si اولیه از حالت دندریتی خشن به چند‌ضلعی کوچک تغییر کرد. اندازه متوسط آنها از 5/1178 میکرومتر به 1/289 میکرومتر و سطح نرمال ذرات از 1 به 7/0 کاهش یافت. نسبت ابعادی ذرات از 2/1 به 1/1 کاهش و تعداد ذرات از 9 به 41 در میلی‌متر مربع افزایش یافت. مکانیزم بهسازی باریم می‌تواند جوانه‌زنی غیر‌همگن برروی ذرات Al2Si2Ba و نیز محدود‌کردن رشد باشد. همچنین ساختار Mg2Si یوتکتیکی به ورقه‌ای ریز تبدیل شد. افزودن باریم موجب ظاهر‌شدن ترکیبات α-Al15Si2(Fe,Mn)3 علاوه بر β-Al5FeSi شد. هرچند که باریم تغییر خاصی در فازهای Al5Mg8Si6Cu2 و Al2Cuایجاد نکرد. ضریب کشسانی، استحکام تسلیم، استحکام کششی نهایی و درصد افزایش طول، انرژی ضربه و سختی بترتیب بمیزان 22% ، 24% ، 30%، 20%، 33% و19% پس از افزودن 2/0% باریم افزایش یافت. بخش زیادی از سطح شکست نمونه‌ها از صفحات کلیواژ تشکیل شده بود که بیانگر حالت شکست تُرد بود که با مقادیر کم درصد ازدیاد طول متناسب بود. بهسازی باعث کاهش نرخ سایش از 9/1 به mm3/km 2/1، کاهش ضریب اصطکاک از 58/0 به 54/0 و همچنین کاهش وزن از 1/7 به 8/4 میلی‌گرم برای مسافت طی شده 2000 متر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19
بهار و تابستان 1401
خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1402