تاثیر فرایند پرس داغ بر ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیم ریختگی A390

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

10.22034/frj.2023.379626.1171

چکیده

در این پژوهش، اثر فرایند پرس داغ روی ریزساختار و سختی آلیاژ ریختگی آلومینیم-سیلیسیم A390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از میکروسکوپ نوری و سختی‌سنجی تهیه شد. ریزساختار نمونه ریختگی شامل سیلیسیم‌های اولیه بسیار درشت، سیلیسیم‌های یوتکتیک سوزنی شکل، ترکیبات بین‌فلزی و دندریت‌های بزرگ فاز آلفا بود. با افزایش مقدار کرنش در فرایند پرس داغ، سیلیسیم‌های اولیه و یوتکتیک به همراه ترکیبات بین‌فلزی شکسته و ریزتر شدند و توزیع آن‌ها در زمینه فاز آلفا یکنواخت‌تر گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که ریزساختار آلیاژ ریختگی از نظر اصلاح ذرات سیلیسیم اولیه، سیلیسیم یوتکتیک و ترکیبات بین‌فلزی، همچنین توزیع یکنواخت این ذرات و حذف تخلخل بهبود یافته است. اندازه سیلیسیم اولیه به طور چشمگیری از بیش از 100 میکرومتر (برای نمونه ریختگی) به کمتر از 5 میکرومتر (پس از پاس هفتم) کاهش یافته است. با افزایش کرنش تا پاس چهارم مقدار سختی آلیاژ از 87 به HB 65 کاهش یافت. با افزایش بیش‌تر کرنش از پاس چهارم تا پاس هفتم (نهایی) مقدار سختی به HB 81 افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 14 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1402