دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، آذر 1401، صفحه 103-170 (پاییز 1401)